fbpx Spring naar content

Veiligheidsbeleid

Cliëntveiligheid is onlosmakelijk verbonden met het uitvoeren van de behandelingen in onze kliniek. Om cliënten veilige zorg aan te bieden heeft FYEO een meerjaren-beleidsplan geschreven waarin concreet is aangegeven wat onder veilige zorg wordt verstaan.

De kern: het waarborgen dat het vertrouwen wat de cliënt heeft in FYEO ook een gerechtvaardigd vertrouwen is. Dit betekent dat kwaliteit en cliëntveiligheid als belangrijkste factor worden gezien voor continuïteit en rentabiliteit van onze zorgverlening. Dit vraagt een voortdurend systematisch verbeteren van de organisatie. Dit realiseren wij door onder andere de volgende activiteiten:

 • Het voldoen aan de eisen van het kwaliteitskeurmerk Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN). Op het keurmerk vindt een jaarlijks audit (toetsing) plaats door een onafhankelijke certificerende instantie.
 • Jaarlijks wordt er een Prospectieve Risico Inventarisatie (PRI) uitgevoerd met de risico-analyse methode. Naast deze geplande risico-inventarisaties zullen, daar waar nodig, aanvullende risico-analyses worden gehouden.
 • Er is een overeenkomst met een toeziend apotheker en een externe deskundige infectiepreventie, welke toeziet op de interne hygiëne.
 • De ontwikkelingen in de uitgevoerde behandelingen en de verwachte behandelingen worden frequent in een medisch overleg besproken. Deze worden vastgelegd. Eén van de agendapunten in dit overleg is de cliënt in combinatie tot alle aspecten die te maken hebben met cliëntveiligheid binnen FYEO.
 • De directie van FYEO draagt er zorg voor dat de omstandigheden om cliëntveiligheid te realiseren mogelijk worden gemaakt. Hiervoor is een intern kwaliteitsverantwoordelijke aangesteld. Deze functionaris houdt zich bezig met het beheer en onderhoud van alle onderwerpen binnen het kwaliteitssysteem.
 • Er wordt veel aandacht besteed aan het borgen en overdragen van relevante kennis en scholing. Zowel artsen als medewerkers dienen kennis te nemen van alle relevante wetenschappelijke ontwikkelingen op oogheelkundig gebied.
 • Dit geldt ook voor de bediening en het gebruik van onze oogheelkundige apparaten en hulpmiddelen. FYEO gebruikt alleen hoogwaardige instrumenten en apparatuur.
 • Er bestaat een interne procedure voor het melden van incidenten en niet beoogde gebeurtenissen. Hierover wordt open gecommuniceerd. De kern is; hoe kunnen wij als medewerkers, ongeacht onze werkzaamheden binnen FYEO, op een veilige manier een positieve bijdrage geven aan cliëntveiligheid.
 • Cliëntveiligheid betekent ook dat cliënten zoveel mogelijk door één specialist gezien en behandeld worden.
 • Als FYEO weten wij dat de cliënt een deskundige specialist wil zien waardoor hij/zij vertrouwen kan krijgen in onze kliniek. We proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de wensen van de cliënten.
 • Het borgen van veiligheidsbeleid is ook 1 van de speerpunten van de kliniek. Cliëntveiligheid, zal meegenomen worden in de interne auditprocedure. Waar nodig zullen aanvullende trainingen worden aangeboden op het gebied van cliëntveiligheid.
 • Jaarlijks wordt het functioneren van het gehele bedrijfsbeheerssysteem geëvalueerd in een Management Review (directiebeoordeling). Hierbij wordt het systeem beoordeeld op doelmatigheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, transparantie en effectiviteit.

Plan een gratis en vrijblijvend vooronderzoek

Iedere behandeling begint met een vooronderzoek. Dit onderzoek is essentieel om jouw oogsituatie exact in kaart te brengen. Zonder vooronderzoek geen behandeling.

 • Persoonlijk behandeladvies op maat
 • Oogarts van consult, is behandeld oogarts
 • All-in prijs