Home » Privacyverklaring

Privacyverklaring FYEO Medical

FYEO Medical vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te garanderen. In deze privacyverklaring staat hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens. In de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat beschreven wat uw rechten en plichten zijn op het gebied van uw cliëntendossier en de wijze waarop medewerkers van onze kliniek dienen om te gaan met uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt conform de relevante wet- en regelgeving. In dit statement informeren wij u over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?
Om goede zorg te kunnen verlenen is het noodzakelijk dat wij over uw persoonsgegevens kunnen beschikken: uw gezondheidstoestand, resultaten van onderzoeken, diagnose, behandelplannen, OK-verslagen, etc. Het gebruik (de verwerking) van persoonsgegevens is aan strenge regels gebonden. Indien wij persoonsgegevens verwerken of derden in opdracht van FYEO Medical gegevens laten verwerken, leggen wij dit vast in een verwerkingsovereenkomst.

Bij elke gegevensverwerking wordt vastgelegd welke gegevens worden verwerkt, wie hierbij is betrokken en welke beveiligingsmaatregelen zijn genomen. FYEO Medical is verplicht een medisch dossier in te richten. In dit dossier worden alleen gegevens over uw gezondheid en de behandeling opgenomen die voor een goede zorgverlening noodzakelijk zijn.

Daarnaast verwerkt FYEO Medical persoonsgegevens voor:

  • kwaliteitsbewaking en verbetering van de zorg;
  • om klachten en incidenten te onderzoeken;
  • de financiële afhandeling van de zorg- en hulpverlening en onze administratie op orde te hebben;
  • aan te tonen bij andere (overheids-)instanties dat FYEO Medical zich houdt aan gemaakte afspraken en geldende wet- en regelgeving.
  • het afsluiten en uitvoeren van leningen t.b.v. de financiering van uw behandeling, welke door een derde partij in opdracht van FYEO Medical wordt uitgevoerd;
  • relatiebeheer, promotie- en marketingdoeleinden.

Welke gegevens verzamelen wij van u?
Om goede zorg te kunnen verlenen verzamelt FYEO Medical persoonsgegevens. Wij gebruiken uw naam, adres, contactgegevens, geslacht, geboortedatum, BSN-nummer, medische gegevens omtrent de door u gewenste behandeling, medicatieoverzicht en overige gegevens die nodig zijn in het kader van de behandeling. Indien de persoonsgegevens niet rechtstreeks van uzelf, maar afkomstig zijn van derden/instanties zullen wij de bron nader omschrijven. Bij het aanvragen van een brochure of vooronderzoek vragen we contactgegevens van u op, zodat we uw aanvraag op een juiste manier kunnen verwerken en we contact met u op kunnen nemen om een eventuele afspraak met u te maken.

Wat gebeurt er met uw persoonsgegevens?
De basisregel is dat FYEO Medical zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaat. Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt door personen die deze gezien hun taken en bevoegdheden nodig hebben. Zij zijn tot geheimhouding verplicht. In de verwerking van persoonsgegevens worden niet meer gegevens opgenomen dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. Wanneer gegevens voor andere doeleinden worden verwerkt, vragen we hiervoor uw uitdrukkelijke, afzonderlijke toestemming.

Als u persoonlijke gegevens invult op onze website(s) om informatie op te vragen, zullen wij deze informatie uitsluitend gebruiken voor het afhandelen van uw aanvraag. Uw gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden en worden nooit aan derden buiten FYEO Medical verstrekt.

Hoe beschermen wij uw gegevens?
De medewerkers van FYEO Medical zetten zich in om u als cliënt zo goed mogelijk te behandelen en te begeleiden. Toch kan het gebeuren dat u een negatieve ervaring heeft of FYEO Medical niet voldoet aan uw verwachtingen op het gebied van uw privacybescherming. Wanneer u vragen heeft over de bescherming van uw privacy kunt u contact opnemen met onze medewerkers via 0497-360860 of met onze Functionaris Gegevensbescherming (FG) Nina Holtkamp via: nholtkamp@vosadvies.nl. Dit is de externe contactpersoon van FYEO Medical voor de bescherming van uw privacy.

Soms is het nodig of vraagt u om medische gegevens per e-mail te versturen. Voor het versturen van deze e-mail maken we gebruik van een veilige e-maildienst: Microsoft Office Message Encryption. Hierdoor zorgen we ervoor dat de medische gegevens die we met u delen beveiligd zijn. Alleen u kunt deze e-mail inzien. U ontvangt van ons een versleuteld bericht, waarin u middels een code die u in een separate mail ontvangt toegang krijgt tot de informatie. Het gebruik een veilige e-maildienst is verplicht bij het delen van medische gegevens.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
De verzamelde gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking. De persoonsgegevens in uw cliëntendossier worden 20 jaar bewaard, zoals wettelijk is voorgeschreven.

Wat zijn uw rechten?
U heeft het recht op inzage en een afschrift van de persoonsgegevens die FYEO Medical van u heeft verwerkt. Wanneer u van mening bent dat die persoonsgegevens niet of niet langer volledig zijn, kunt u bezwaar maken tegen de persoonsgegevensverwerking, een verzoek indienen om uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te rectificeren of te verwijderen, dan wel een verzoek indienen om de persoonsgegevensverwerking te beperken. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen aan een derde.
U kunt uw schriftelijke verzoek zenden aan FYEO Medical, Koperslager 6, 5521 DE Eersel.

Welke (medische) informatie wordt met derden gedeeld?
FYEO Medical mag (medische) informatie delen met andere zorgverleners die rechtstreeks betrokken zijn bij uw behandeling. Dit mag alleen als die informatie noodzakelijk is voor het verlenen van goede zorg. U hoeft daarvoor geen toestemming te geven. U kunt er wel bezwaar tegen maken. Dan mag FYEO Medical geen informatie meer doorgeven aan andere zorgverleners.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?
FYEO Medical heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen elke andere vorm van onrechtmatige verwerking.

Hoe melden wij datalekken?
Mocht er onverhoopt enige vorm van verlies of onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens plaatsvinden dan hanteert FYEO Medical hiervoor de procedure voor datalekken, waarin omschreven is welke stappen wij zetten om het datalek te onderzoeken, de schade zo veel mogelijk te beperken en op welke manier wij u als belanghebbende op de hoogte houden.

Heeft u een klacht over de bescherming van uw persoonsgegevens?
Bij klachten kunt u zich wenden tot FYEO Medical via info@fyeo.nl of contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming nholtkamp@vosadvies.nl.
Het is ook mogelijk om uw privacy-klacht in te dienen bij de Nederlandse toezichthouder voor gegevensbescherming. Dat is de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie hierover kunt u vinden via:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap

Heeft u vragen over deze privacyverklaring?
U kunt ons bellen op 0497 360 860, een email sturen naar info@fyeo.nl of een brief sturen naar FYEO Medical, Koperslager 6, 5521 DE Eersel.

Lees meer: Wet- en regelgeving