fbpx Spring naar content

Privacy statement

Binnen FYEO worden je medische en privépersoonsgegevens verzameld en vastgelegd in je elektronische medische dossier. Dit is noodzakelijk om onze zorg- en/of hulpverlening aan jou mogelijk te maken. Je persoonsgegevens worden verwerkt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). In deze wetten staat beschreven wat je rechten en plichten zijn op het gebied van je cliëntendossier en de wijze waarop medewerkers van onze kliniek dienen om te gaan met je persoonsgegevens.

FYEO respecteert jouw privacy

In dit statement informeren wij je over de wijze waarop wij je persoonsgegevens verwerken. Wij vinden jouw privacy heel belangrijk. Daarom gaan we zorgvuldig met je persoonsgegevens om.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Medische hulpverleners zijn verplicht een medisch dossier in te richten. In dit dossier worden alleen gegevens over je gezondheid en de behandeling opgenomen die voor een goede zorg- en hulpverlening noodzakelijk zijn.

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Binnen FYEO worden persoonsgegevens verwerkt om de juiste zorg, behandeling en nazorg te kunnen bieden.

Je gezondheidstoestand, resultaten van onderzoeken, diagnose, behandelplannen, OK-verslagen, etc. De verwerking en het gebruik van persoonsgegevens is aan strenge regels gebonden. Indien wij persoonsgegevens verwerken of derden in opdracht van FYEO gegevens laten verwerken, leggen wij dit vast in een verwerkingsovereenkomst.

Bij elke gegevensverwerking wordt vastgelegd welke gegevens worden verwerkt, wie hierbij is betrokken en welke beveiligingsmaatregelen zijn genomen. FYEO is verplicht een medisch dossier in te richten. In dit dossier worden alleen gegevens over jouw gezondheid en de behandeling opgenomen die voor een goede zorgverlening noodzakelijk zijn.

Daarnaast verwerkt FYEO persoonsgegevens voor:

 • Kwaliteitsbewaking en -verbetering van de zorg
 • Onderzoeken van klachten en incidenten
 • Financiële afhandeling van de zorg- en hulpverlening en onze administratie op orde te hebben
 • Aantonen bij andere (overheids)instanties dat FYEO zich houdt aan gemaakte afspraken en geldende wet- en regelgeving
 • Afsluiten en uitvoeren van leningen t.b.v. de financiering van jouw behandeling, welke door een derde partij in opdracht van
 • FYEO wordt uitgevoerd
 • Relatiebeheer, promotie- en marketingdoeleinden

Welke gegevens verzamelen wij van jou?

Om goede zorg te kunnen verlenen verzamelt FYEO persoonsgegevens. Wij gebruiken je naam, adres, contactgegevens, geslacht, geboortedatum, BSN-nummer, medische gegevens omtrent de door jou gewenste behandeling, medicatieoverzicht en overige gegevens die nodig zijn in het kader van de behandeling. Indien de persoonsgegevens niet rechtstreeks van jouzelf zijn, maar afkomstig van derden/instanties zullen wij de bron nader omschrijven.

Wat gebeurt er met jouw persoonsgegevens?

De basisregel is dat FYEO zorgvuldig met jouw persoonsgegevens omgaat. Je persoonsgegevens worden alleen verwerkt door personen die deze gezien hun taken en bevoegdheden nodig hebben. Zij zijn tot geheimhouding verplicht. In de verwerking van persoonsgegevens worden niet meer gegevens opgenomen dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. Wanneer gegevens voor andere doeleinden worden verwerkt, vragen we hiervoor je uitdrukkelijke en afzonderlijke toestemming.

FYEO mag jouw persoonsgegevens alleen verwerken indien:

 • Je voor de verwerking je toestemming hebt verleend.
 • De gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.
 • De gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan FYEO onderworpen is.
 • De gegevensverwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van jou of een ander natuurlijk persoon.
 • De gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang.

Wanneer je persoonlijke gegevens invult op onze website(s) om informatie op te vragen, zullen wij deze informatie uitsluitend gebruiken voor het afhandelen van je aanvraag. Je gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden en worden nooit aan derden buiten FYEO verstrekt.

Gebruik van camera’s

Op sommige FYEO-locaties zijn bewakingscamera’s op en rondom onze terreinen aanwezig om onze en uw veiligheid te waarborgen. Daarnaast maakt FYEO gebruik van live videobeelden op de operatiekamers. Deze beelden worden niet opgenomen, opgeslagen en/of verwerkt, maar dienen enkel ter bevordering van het behandelproces en de doorstroom van cliënten.

Wil je niet benaderd worden door FYEO?

Na het achterlaten van jouw gegevens n.a.v. het aanvragen van een brochure kan FYEO telefonisch of per mail contact opnemen om een gratis en vrijblijvend vooronderzoek aan te bieden. Als je niet wilt dat wij je hiervoor benaderen, stuur je een mail met je voor-, achternaam, postcode en woonplaats naar clientenvoorlichting@fyeo.nl.

Hoe beschermen wij jouw gegevens?

De medewerkers van FYEO zetten zich in om jou als cliënt zo goed mogelijk te behandelen en te begeleiden. Toch kan het gebeuren dat je een negatieve ervaring hebt of FYEO niet voldoet aan je verwachtingen op het gebied van je privacybescherming. Wanneer je vragen hebt over de bescherming van je privacy kun je contact opnemen met onze medewerkers via +31 (0)497 - 360 860 of met onze Functionaris Gegevensbescherming (FG) Arnoud de Vos via: adevos@qvox.nl. De FG is de externe contactpersoon van FYEO voor de bescherming van je privacy.

Microsoft Office Message Encryption

Soms is het nodig om medische gegevens per e-mail te versturen of te ontvangen. Voor het versturen van deze e-mail maken we gebruik van een veilige e-maildienst: Microsoft Office Message Encryption. Hierdoor zorgen we ervoor dat de medische gegevens die we met je delen beveiligd zijn. Alleen jij kunt deze e-mail inzien. Je ontvangt van ons een versleuteld bericht, waarin je toegang krijgt tot de informatie door middel van een code die je in een separate e-mail. Het gebruik een veilige e-maildienst is verplicht bij het delen van medische gegevens.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

De verzamelde gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking. De persoonsgegevens in je cliëntendossier worden 20 jaar bewaard, zoals wettelijk is voorgeschreven.

Wat zijn jouw rechten?

Je hebt het recht op inzage en een afschrift van de persoonsgegevens die FYEO van jou heeft verwerkt. Wanneer je van mening bent dat die persoonsgegevens niet of niet langer volledig zijn, kun je bezwaar maken tegen de persoonsgegevensverwerking, een verzoek indienen om je persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te rectificeren of te verwijderen, dan wel een verzoek indienen om de persoonsgegevensverwerking te beperken. Daarnaast heb je het recht om je persoonsgegevens over te (laten) dragen aan een derde.
Je kunt een schriftelijke verzoek zenden aan FYEO, Koperslager 6, 5521 DE Eersel.

Welke (medische) informatie wordt met derden gedeeld?

FYEO mag (medische) informatie delen met andere zorgverleners die rechtstreeks betrokken zijn bij jouw behandeling. Dit mag alleen als die informatie noodzakelijk is voor het verlenen van goede zorg. Je hoeft daarvoor geen toestemming te geven. Je kunt er wel bezwaar tegen maken. Dan mag FYEO geen informatie meer doorgeven aan andere zorgverleners.

Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?

FYEO heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen elke andere vorm van onrechtmatige verwerking.

Hoe melden wij datalekken?

Mocht er onverhoopt enige vorm van verlies of onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens plaatsvinden dan hanteert FYEO hiervoor de procedure voor datalekken, waarin omschreven is welke stappen wij zetten om het datalek te onderzoeken, de schade zo veel mogelijk te beperken en op welke manier wij jou als belanghebbende op de hoogte houden.

Heb je een klacht over de bescherming van jouw persoonsgegevens?

Bij klachten kun je je richten tot FYEO via info@fyeo.nl of contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming adevos@qvox.nl.
Het is ook mogelijk om je privacyklacht in te dienen bij de Nederlandse toezichthouder voor gegevensbescherming. Dit is de Autoriteit Persoonsgegevens.
Meer informatie.

Vragen over deze privacyverklaring?

Heb je vragen hebt, dan kan dat telefonisch op 0497 360 860, een e-mail sturen naar info@fyeo.nl of schriftelijk een brief sturen naar FYEO, Koperslager 6, 5521 DE Eersel.

Wijziging van Privacy Statement

FYEO behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Wij adviseren je daarom regelmatig dit Privacy Statement te bekijken om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd. In het privacystatement wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.